Inscriere cercetatori

Local chemical composition of nanophase-separated polymer brushes

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M. Filimon, I. Kopf, D. A. Schmidt, J. Rühe, S. Santer, and M. Havenith

Editorial: PCCP, DOI: 10.1039/c0cp02756a, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: scanning near-field infrared microscopy, polymer brushes