Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director – Direcţia Politici de Cercetare-Dezvoltare, Contractare şi Monitorizare, din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

http://www.mct.ro/ro/articol/2625/concurs-deschis

ANUNŢ

Postul vacant de director – Direcţia Politici de Cercetare-Dezvoltare, Contractare şi Monitorizare, din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică – se scoate la concurs public, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind ocuparea posturilor de funcţionari publici.

Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 27 septembrie 2011, ora 10.00, proba scrisă în data de 29 septembrie 2011, ora 14.00-interviul. Proba suplimentară de testare a cunoştinţelor de limbă străină va avea loc în data de 26 septembrie 2011, ora 10.00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a IIIa, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

http://www.monitoruloficial.ro/RO/article–e-Monitor–339.html

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la nr. De telefon: 0374 112 726.

Condiţii de participare la concurs:

• Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechimea în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 3 ani;
• Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, italiana sau germana);
• Capacitate de evaluare, sinteză şi interpretare a unui volum ridicat şi diversificat de informaţii;
• Abilităţi de comunicare;
• Aptitudini organizatorice;
• Iniţiativă în prezentarea de noi soluţii;
• Capacitatea de a lucra în echipă;
• Abilităţi de a lucra şi a lua decizii sub presiune;

Bibliografia pentru postul de director:

Actele normative de mai jos, cu toate modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data concursului, sunt disponibile la următoarea adresă:

http://www.ancs.ro/ro/articol/1021/despre-ancs-legislatie

1. HG nr. 536/ 2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I nr.428 din 20 iunie 2011;

2. HG nr. 1449/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.1101 din 7 decembrie 2005;

3. HG nr. 217 /2007 privind aprobarea Strategiei Naţionale în domeniul CDI pentru perioda 2007-2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 214 din 29 martie 2007;

4. HG nr. 475 /2007 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007- 2013, publicat in Monitorul Oficial al României , Partea I nr.371 din 31 mai 2007

5. OUG nr. 200 /2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I nr.815 din 4 decembrie 2008

6. HG nr. 986 /2009 privind plata cotizaţiei anuale de membru la întreprinderea comună europeană pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 618 din 14 Septembrie 2009

7. LEGEA nr. 305 /2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi pentru modificarea şi completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I nr. 680 din 9 octombrie 2009

8. LEGEA nr. 203 /2010 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 728 din 2 noiembrie 2010

9. ORDIN nr. 2086/4504 / 2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 573 din 12 august 2010

10. OG nr. 6 /2011pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 80 din 31 ianuarie 2011

11. HG nr. 133 /2011privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 146 din 28 februarie 2011

12. HG nr.134 /2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 137 din 23 februarie 2011

13. LEGEA nr.188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.251 din 22 martie 2004;

14. LEGEA nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.157 din 23 februarie 2004;

15. HG nr.611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530 din 14 iulie 2008,

16. The Seventh Framework Programme for Research and Technological Development of the European Union 2007-2013 (FP7)

17. COM(2010) 2020 final: EUROPE 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth

18. COM(2010) 546 final: Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union

19. LEGEA nr.500 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.597 din 13 august 2002,

20. LEGE Nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.505 din 04 iunie 2006,

Alte acte normative relevante:

1. OM nr. 3118/2006 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, din 24 ianuarie 2006.

2. OG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (Legea cercetării)

3. C(2007)6545 Schema de ajutor de stat aprobată la nivel european, aplicabilă programelor Parteneriate şi Inovare ce fac parte din Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare II.

Funcţionarea internă a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, precum şi relaţia acesteia cu alte instituţii ale statului, cu unităţi şi instituţii din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare şi cu întreaga comunitate de cercetare sunt reglementate în HG 1449/2005 şi în Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3118/2006. În special se va acorda atenţie Capitolului III al OM 3118/2006, care detaliază atribuţiile Direcţiei Generale Programe, în cadrul căreia candidatul selectat în urma concursului îşi va desfăşura activitatea.

Principalul act normativ de nivel primar ce reglementează funcţionarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare este OG 57/2002.

Sursa informaţiilor: http://www.mct.ro/ro/articol/2625/concurs-deschis