Inscriere cercetatori

A New Synthesis of pyrrolo[1,2-c]quinazolines from Quinazolinium-N-ylides: a Reinvestigaton

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: E. Georgescu, F. Georgescu, M.R. Caira, A. Nicolescu, C. Deleanu, M. Danila, P. Filip, F. Dumitrascu

Editorial: Arkat USA, Arkivoc, (xii) , p.232-241, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Quinazolinium-3-methylides, pyrrolo[1,2-c]quinazoline, NOE experiments

A New Synthesis of Pyrrolo[1,2-c]quinazolines from Quinazolinium-N-ylides: a Reinvestigaton

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: E. Georgescu, F. Georgescu, M.R. Caira, A. Nicolescu, C. Deleanu, M. Danila, P. Filip, F. Dumitrascu

Editorial: Arkat USA, Arkivoc, (xii), p.232-241, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Quinazolinium-3-methylides, pyrrolo[1,2-c]quinazoline, NOE experiments