Inscriere cercetatori

New substituted indolizines by 1,3-dipolar cycloaddition. Part 7. 7-Benzoylindolizines

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: E. Georgescu, F. Georgescu, M. Danila, L. Barbu, F. Dumitrascu

Editorial: Romanian Chemical Society, Rev. Chim. (Bucharest) , 60(9), p.883-887, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: pyridinium N-ylide, 1,3-dipolar cycloaddition, acetylenic dipolarophiles, indolizine

New Substituted Indolizines by 1,3-Dipolar Cycloaddition. Part 7. 7-Benzoylindolizines

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: E. Georgescu, F. Georgescu, M. Danila, L. Barbu, F. Dumitrascu

Editorial: Romanian Chemical Society, Rev. Chim. (Bucuresti), 60 (9), p.883-887, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: pyridinium N-ylide, 1,3-dipolar cycloaddition, acetylenic dipolarophiles, indolizine