Inscriere cercetatori

One-pot, three-component synthesis of a library of new pyrrolo[1,2-a]quinoline derivatives

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: E. Georgescu, M. R. Caira, F. Georgescu, B. Draghici, M.M. Popa, F. Dumitrascu

Editorial: Thieme, Synlett, (11), p.1795-1799, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: 1,3-dipolar cycloaddition, N-ylide, pyrrolo[1,2-a]quinoline, multicomponent reaction

One-pot, three-component synthesis of a library of new pyrrolo[1,2-a]quinoline derivatives

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: E. Georgescu, M. R. Caira, F. Georgescu, B. Draghici, M.M. Popa, F. Dumitrascu

Editorial: Thieme, Synlett, (11), p.1795-1799, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: 1,3-dipolar cycloaddition, N-ylide, pyrrolo[1,2-a]quinoline, multicomponent reaction