Inscriere cercetatori

Aspects relating to stability of modified passive stratum on TiO2 nanostructure

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Daniela Ionita, Anca Mazare, Diana Portan and Ioana Demetrescu

Editorial: TechnoPress, Met.Mater.Int., vol17.no2,, p.321-327 , 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: nanostructure, TiO2 , passive stratum