Inscriere cercetatori

Corrosion behaviour of a new Ti-6Al-2Nb-1Ta alloy in various solutions

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Pirvu, C , Demetrescu, I. , Drob, P.b , Vasilescu, E. , Ivanescu, S. , Mindroiu, M. , Vasilescu, C.b , Drob, S.I.

Editorial: Springer, Materials and Corrosion, Vol. 62, Issue 10, p.948-955 , 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: corrosion, Ti alloy