Inscriere cercetatori

Bicrossed product for finite groups

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A.L. Agore, A. Chirvasitu, B. Ion, G. Militaru

Editorial: Algebras and Representation Theory, 12, p.481—, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: bicrossed product