Inscriere cercetatori

Extending Structures II: The Quantum Version,

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. L. Agore, G. Militaru

Editorial: J. Algebra, 336, p.321 –, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Hopf algebras, bicrossed product, unified product