Inscriere cercetatori

Serum leptin levels in obese children and adolescents: relationship to age, gender, body mass index and lipid metabolism parameters

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Oana Mãrginean, Ana-Maria Pitea, Klara Brânzaniuc, Adina Huțanu, S. Voidãzan

Editorial: RRML, 3, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: children, obesity, leptin