Inscriere cercetatori

Normal feedback stabilization of periodic flows in a two-dimensional channel

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ionut Munteanu

Editorial: Springer, Journal of Optimization Theory and Applications, 152, p.413-443, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: flux printr-un canal, control feedback, ecuatie Riccati // channel flow, feedback controller, Riccati equation

URL: http://http://www.springerlink.com/content/113212065l886638/