Inscriere cercetatori

Tangential feedback stabilization of periodic flows in a 2-D channel

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ionut Munteanu

Editorial: Differential Integral Equations, 24, p.469-494, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: flux printr-un canal, control feedback, ecuatii Riccati // channel flow, feedback controller, Riccati equation