Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Concurs pentru postul de consilier pentru afaceri europene, ANCS

ANUNŢ

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică cu sediul în Bucureşti, strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, organizează concurs în data de 30 octombrie 2012 pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de consilier pentru afaceri europene – cumul ½ normă de la Direcţia Economică.

A. CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE

1. Condiţii generale

a) Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
b) Vechime: minim cinci ani;
c) Cunoaşterea limbii engleze (cunoaşterea limbilor franceză şi/sau germană constituie un avantaj);
d) Capacitate de analiză şi sinteză;
e) Abilităţi de comunicare (redactare clară şi concisă, prezentări în limba română şi limbi străine, capacitate de convingere, etc.);
f) Capacităţi de operare pe calculator şi acces la Internet;
g) Cunoştinţe profunde privind organizarea şi funcţionarea Uniunii Europene;
h) Experienţă în relaţii internaţionale, integrare europeană şi afaceri europene;

2. Condiţii specifice

a) Cunoştinţe generale privind aquis-ul comunitar şi legislaţia românească în domeniul tematic aferent postului.
b) Cunoştinţe generale privind unităţile de cercetare (universităţi, institute, IMM-uri cu activitate de cercetare-dezvoltare-inovare, departamente de cercetare din industrie), întreprinderile şi firmele prestatoare de servicii din domeniul tematic aferent postului.

B. BIBLIOGRAFIE

1. Uniunea Europeană – generalităţi
(Instituţiile Europene: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană – rolul lor)
Sursa: http://europa.eu
2. Comisia Uniunii Europene
(organizare, Direcţii Generale, rolul Comisiei UE în elaborarea politicilor europene, DG Cercetare, etc.)
Sursa: http://europa.eu

3. Programul Cadru 7 de cercetare al Uniunii Europene (obiectiv, domenii abordate în programele specifice şi în priorităţile tematice)
Sursa: http://cordis.europa.eu/fp7/find_doc en.html

4. Strategia nationala de CD si Planul Naţional de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare II (2007-2013)
Sursa: http//www.ancs.ro
http://www.ancs.ro/ro/articol/1021/despre-ancs-legislaţie

5. Decision No 1982/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013)
Sursa : http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:412:SOM:EN:HTML

6. Programe internationale in domeniul ST
Sursa : http://www.ancs.ro/ro/articol/2745/programe-internaţionale

Concursul se va desfăşura la sediul autorităţii astfel:

– în ziua de 30.10.2012 ora 10,00 – proba scrisă
31.10.2012 ora 14,00 – interviul

Dosarele se depun la sediul autorităţii din strada Mendeleev nr. 21-25 sector 1, etaj 3, camera 307, până la data de 01.10.2012, inclusiv.

Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:
1. copia actului de identitate;
2. formularul de înscriere, care se găseşte la sediul autorităţii.
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
5. cazierul judiciar;
6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
7. Curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul autorităţii, la tel. 021.318.30.69 şi pe pagina web a autorităţii www.ancs.ro

http://www.ancs.ro/ro/articol/2998/anunt-concurs-bucuresti