Inscriere cercetatori

New results for 2 uetaeta decay within a fully renormalized pnQRPA approach with restored gauge symmetry

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. M. Raduta, A. A. Raduta and I. I. Ursu

Editorial: Romanian Journal of Physics, 56, 7-8, p.894, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: renormalization procedure, dispersion equation, higher pnQRPA