Inscriere cercetatori

Electronic transport and optical properties of indium oxide thin films prepared by thermal oxidation

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A.P. Rambu, D. Sirbu, M. Dobromir, G. G. Rusu

Editorial: Solid State Sciences, 14(10) , p.1543, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Indium oxide, Structural characteristics, Electronic transport mechanism