Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Functionalized magnetite silica thin films fabricated by MAPLE with antibiofilm properties

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: D.E. Mihaiescu, R. Cristescu, G. Dorcioman, C.E. Popescu, C. Nita, G. Socol, I.N. Mihailescu, A.M. Grumezescu, D. Tamas, M. Enculescu, R.F. Negrea, C. Ghica, C. Chifiriuc, C. Bleotu and D.B. Chrisey

Editorial: Biofabrication, 5, p.015007, 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Fe3O4/silica/antibiotic nanoparticles; core/shell; matrix assisted pulsed laser evaporation; antimicrobial activity