Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Cross-section for alpha-particle induced reactions on 115,116Sn around Coulomb barrier

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: D. Filipescu, V. Avrigeanu, T. Glodariu, C. Mihai, D. Bucurescu, M. Ivascu, I. Cata-Danil, L. Stroe, O. Sima, G. Cata-Danil, D. Deleanu, D.G. Ghita, N. Marginean, R. Marginean, A. Negret, S. Pascu, T. Sava, G. Suliman, N.V. Zamfir

Editorial: Physical Review C83(2011)064609, 83, p.064609, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Masuratori de sectiuni de reactie, metoda activarii // Reaction cross-section measurements, activation method