Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Excited states in 129I

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: D. Deleanu, D.L. Balabanski, Ts. Venkova, D. Bucurescu, N. Marginean, E. Ganioglu, Gh. Cata-Danil, L. Atanasova, I. Cata-Danil, P. Detistov, D. Filipescu, D. Ghita, T. Glodariu, M. Ivascu, R. Marginean, C. Mihai, A. Negret, S. Pascu, T. Sava, L. Stroe, G

Editorial: Physical Review C, 87, p.024318, 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Structura nucleului 129I // Structure of the 129I nucleus