Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

In-beam fast-timing measurements in 103,105,107Cd

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: S.Kisyov, S.Lalkovski, N.Marginean, D. Bucurescu, L.Atanasova, D.L.Balabanski, Gh. Cata-Danil, I.Cata-Danil, J.-M.Daugas, D.Deleanu, P.Detistov, D.Filipescu, G.Georgiev, D.Ghita, T.Glodariu, J.Jolie, D.S.Judson, R.Lozeva, R.Marginean, C.Mihai, A.Negret, S

Editorial: Physical Review C, 84, p.014324, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Masuratori de timpi de viata in isotopi ai Cd, cu metoda fast-timing // Lifetimes measurements in Cd isotopes, fast timing method