Inscriere cercetatori

Spin filtering effects in wurtzite and graphite-like AlN nanowires with Mn impurities

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G.A. Nemnes

Editorial: Journal of Nanomaterials, 408475, 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: spin transport

URL: http://www.hindawi.com/journals/jnm/2013/408475/