Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Half-life of the yrast 2+ state in 188W: Evolution of deformation and collectivity in neutron-rich tungsten isotopes

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: P.J.R.Mason, Zs.Podolyak, N.Mãrginean, P.H.Regan, P.D.Stevenson, V.Werner, T.Alexander, A.Algora, T.Alharbi, M.Bowry, R.Britton, A.M.Bruce, D.Bucurescu, M.Bunce, G.Cãta-Danil, I.Cãta-Danil, N.Cooper, D.Deleanu, D.Delion, D.Filipescu, W.Gelletly, D.Ghiţã,

Editorial: Physical Review C88, 044301(6p), 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: 188W, lifetime of 2+ state