Inscriere cercetatori

Atmospheric pressure plasma polymers for tuned QCM detection of protein adhesion

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G. B. Rusu, M. Asandulesa, I. Topala, V. Pohoata, N. Dumitrascu, M. Barboiu

Editorial: 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Biosensors and Bioelectronics DOI: 10.1016/j.bios.2013.09.035 // plasma physics