Inscriere cercetatori

Radical Scavenger Properties of Oxide Nanoparticles Stabilized with Biopolymer Matrix

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Covaliu, C; Matei, C; Litescu, S; Eremia, S; Stanica, N; Diamandescu, L; Ianculescu, A; Jitaru, I; Berger, D

Editorial: MATERIALE PLASTICE, 47 , p.5-10, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: ferrites; MnO(2); oxide-based composites; biopolymer matrix; radical scavenger