Inscriere cercetatori

Structural characterization of chitosan coated silicon nanoparticles -A FT-IR approach

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Diaconu, M.; Tache, A.; Ana-Maria, S.; et al.

Editorial: UPB Scientific Bulletin, Series B: Chemistry and Materials Science, 72, p.115-122, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Biofunctionalization; Chitosan biopolymer coating; Silicon nanoparticles; Structural analysis; Triethoxsilylbutyraldehyde