Inscriere cercetatori

A mathematical model characterizing the diffusion properties of microcapsules

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: R. Nassar, S. Wu, M. Paun, W. Dai, and J. Palmer

Editorial: ”, Chemical Engineering Communications Journal, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: microcapsules