Inscriere cercetatori

Brane-world black holes and the scale of gravity

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G.L. Alberghi, R. Casadio, O. Micu, A. Orlandi

Editorial: JHEP, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: black holes