Inscriere cercetatori

Quantum black holes from Cosmic Rays

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: X. Calmet, L.I. Caramete, O. Micu

Editorial: JHEP, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: quantum black holes