Inscriere cercetatori

Elaboration and structural characterization of NiP/TALC layers

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M.-T. POPESCU, A.-G. PLÃIAŞU, M. ABRUDEANU, R.-N. DOBRESCU, N. POPA, J. ALEXIS, M.M. DICU

Editorial: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 15, p.635 –, 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: tibological properties, NiP