Inscriere cercetatori

Facebook

Antimicrobial Nanospheres Thin Coatings Prepared by Advanced Pulsed Laser Technique

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A.M. Holban, V. Grumezescu, A.M. Grumezescu, B.S. Vasile, R. Trusca, R. Cristescu, G. Socol, F. Iordache

Editorial: Beilstein Journal of Nanotechnology, 5, p.872–880, 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Antimicrobial, chitosan, magnetite nanoparticles, nanospheres, P. aeruginosa, polylactic acid, S. aureus