Inscriere cercetatori

Facebook

Fabrication of Magnetite-Based Core-Shell Coated Nanoparticles With Antibacterial Properties

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A.M. Grumezescu, R. Cristescu, M.C. Chifiriuc, G. Dorcioman, G. Socol, I.N. Mihailescu, D.E. Mihaiescu, A. Ficai, O. Vasile, M. Enculescu, D.B. Chrisey

Editorial: Biofabrication, 7, p.015014, 2015.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Fe3O4/sodium lauryl sulfate/antibiotic nanoparticles, core/shell, matrix assisted pulsed laser evaporation, antimicrobial activity