Inscriere cercetatori

Facebook

MAPLE Deposition of PLGA Micro- and Nanoparticles Embedded Into Polymeric Coatings

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G. Socol, N. Preda, M. Socol, L. Sima, C. R. Luculescu, F. Sima, M. Miroiu, E. Axente, A. Visan, N. Stefan, R. Cristescu, G. Dorcioman, A. Stanculescu, L. Radulescu, I.N. Mihailescu

Editorial: Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 8(2), p.621 – 630, 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: PLGA, chitosan, BSA, nanoparticles, MAPLE