Inscriere cercetatori

Facebook

A new complex ceramic coating with carbon nanotubes, hydroxyapatite and TiO2 nanotubes on Ti surface for biomedical applications

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Prodana, M., Duta, M., Ionita, D., Dioniizie Bojin, Miruna Stan, Dinischiotu, A., Demetrescu, I.

Editorial: Ceramics International , 41,5 , p.6318-6325, 2015.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Ti, acoperire hibrida MWCNT-HA-TiO2 nanotuburi // Ti, hibrid coating, MWCNT-HA-TiO2 nanotubes