Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Statutul asociaţiei Ad Astra

Capitolul I. Dispoziţii generale.

Art. 1. Asociaţia „Ad Astra” se constituie prin prezentul statut ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop patrimonial, în temeiul Ordonanţei nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Art. 2. Asociaţii fondatori sunt:
Răzvan Valentin FLORIAN, domiciliat în Cluj-Napoca, […];
Liviu GIOSAN, domiciliat în Bucureşti, sector 1, […];
Andrada Dorothea IONESCU, domiciliată în Oradea, […];
Simona PÎNZARU, domiciliată în Cluj-Napoca, […].
[Lista actuală a membrilor]

Art. 3. Scopul asociaţiei este sprijinirea şi promovarea cercetării ştiinţifice şi facilitarea comunicării între cercetătorii români din întreaga lume.

Art. 4. Obiectivele asociaţiei sunt:
a) promovarea ştiinţei moderne făcute fie în România, fie în străinătate de către cercetători de origine română;
b) organizarea de acţiuni concertate în sprijinul drepturilor şi intereselor cercetătorilor de origine română, cu un accent programatic pe segmentul tânăr al comunităţilor ştiinţifice româneşti;
c) sprijinirea comunicării şi colaborării dintre cercetătorii români din străinătate şi cei din ţară;
d) sprijinirea cercetării în România şi a reformei din educaţie şi cercetare;
e) sprijinirea integrării cercetării româneşti în sistemul european de cercetare şi în cercetarea mondială.

Art. 5. În vederea realizării acestor obiective, asociaţia îşi propune:
a) editarea unei reviste a tinerilor cercetători de origine română;
b) realizarea şi administrarea unui sit web şi a unor baze de date care să prezinte şi promoveze cercetarea ştiinţifică;
c) organizarea de cursuri, seminarii ştiinţifice, mese rotunde, ateliere de studiu;
d) organizarea de lobby pentru sprijinirea intereselor cercetătorilor de origine română;
e) acordarea de burse şi premii studenţilor şi cercetătorilor de origine română cu rezultate deosebite;
f) participarea la proiecte interne şi internaţionale care corespund scopului asociaţiei.

Art. 6. Denumirea asociaţiei este „Ad Astra”.

Art. 7. Sediul asociaţiei este în Cluj-Napoca, […; sediul provizoriu este domiciliul unuia din membrii fondatori]. Sediul asociaţiei poate fi schimbat prin hotărârea consiliului director.

Art. 8. Asociaţia se constituie pe durată nedeterminată.

Art. 9. Patrimoniul social iniţial al asociaţiei este format dintr-un activ patrimonial în valoare de 3.600.000 lei, disponibil în cont bancar.

 

Capitolul II. Membrii asociaţiei

Art. 10. Asociaţia include următoarele categorii de membri:
a) membri fondatori, nominalizaţi prin prezentul statut;
b) membri asociaţi: sunt persoanele care se asociază ulterior fondării;
c) membri de onoare: sunt persoane cu o activitate ştiinţifică excepţională, sau care prin activitatea lor au o contribuţie excepţională la dezvoltarea ştiinţei şi cercetării româneşti.
d) membri ai consiliului consultativ: sunt persoane cu o activitate ştiinţifică excepţională care supervizează activitatea asociaţiei şi propun măsuri de îmbunătăţire a acesteia.
Membrii fondatori şi asociaţi se numesc membri activi. Membrii consiliului consultativ pot cumula şi calitatea de membri de onoare sau de membri asociaţi.

Art. 11. Pot deveni membri asociaţi persoane fizice care îndeplinesc următoarele cerinţe:
a) au absolvit un program de masterat sau doctorat, sau studiază în cadrul unui program de doctorat;
b) au o activitate de cercetare dovedită prin publicaţii şi / sau lucrare de masterat / doctorat cu înaltă relevanţă ştiinţifică;
c) îşi exprimă în scris dorinţa de asociere.
De asemenea, pot deveni membri asociaţi persoane juridice care activează în domeniul educaţiei şi al cercetării, cum ar fi: asociaţii ale cercetătorilor, instituţii de cercetare sau învăţământ. Calitatea de membru asociat se acordă de către consiliul director.

Art. 12. Membrii asociaţi au următoarele drepturi:
a) să participe la acţiunile şi proiectele organizate de asociaţie şi să propună alte acţiuni şi proiecte;
b) să aleagă organele de conducere ale asociaţiei;
c) să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei, dacă sunt persoane fizice.
Membrii asociaţi, persoane juridice, au câte un drept de vot, printr-un reprezentant, la luarea deciziilor în cadrul asociaţiei, dar nu pot fi aleşi în organele de conducere ale asociaţiei.

Art. 13. Membrii asociaţi au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile prezentului statut;
b) să respecte hotărârile luate de organele de conducere ale asociaţiei;
c) să desfăşoare acţiuni în sprijinul creşterii prestigiului asociaţiei;
d) să nu desfăşoare activităţi care prin natura lor ar provoca daune şi ar leza scopurile şi îndeplinirea obiectivelor asociaţiei;
e) să achite cotizaţiile la termenele stabilite de organele de conducere ale asociaţiei.

Art. 14. Membrii fondatori au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii asociaţi.

Art. 15. Membrii de onoare şi membrii consiliului consultativ sunt aleşi cu respectarea următoarei proceduri:
a) îşi exprimă acordul;
b) întrunesc unanimitatea consiliului director;
c) sunt confirmaţi de 2/3 din membrii adunării generale.
Membrii de onoare şi membrii consiliului consultativ nu au obligaţia de a contribui la patrimoniul asociaţiei, nu au drept de vot şi nu au dreptul de a fi aleşi în organele de conducere şi control ale asociaţiei, în afară de cazul în care au şi calitatea de membri activi.

Art. 16. Calitatea de membru se pierde sau se suspendă în următoarele cazuri:
a) în cazul renunţării prin cerere scrisă;
b) prin excludere, în cazul în care persoana respectivă produce asociaţiei prejudicii morale sau materiale prin activitatea proprie sau se angajează în acţiuni care contravin statutului şi hotărârilor organelor de conducere ale asociaţiei;
c) prin radiere, în cazul neplăţii cotizaţiei de către membrii asociaţi.
Excluderea şi radierea se hotărăsc de către consiliul director, la propunerea unui membru al consiliului director.   

 

Cap. III. Organizare, conducere, control

Art. 17. Organele de conducere ale asociaţiei sunt: adunarea generală, consiliul director, cenzorul sau comisia de cenzori.

Art. 18. Adunarea generală are următoarele competenţe:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) modificarea sau completarea statutului;
f) înfiinţarea de filiale;
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
h) orice alte atribuţii prevăzute de lege.

Art. 19. Hotărârile de modificare sau completare a statutului, de dizolvare sau lichidare, se vor lua cu votul a 2/3 din totalul membrilor activi ai asociaţiei. Celelalte hotărâri se iau cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care se prevede altfel prin prezentul statut.

Art. 20. Adunarea generală are drept de control permanent asupra consiliului director şi asupra cenzorului sau comisiei de cenzori.

Art. 21. Adunarea generală se întruneşte anual, în şedinţă ordinară, sau la convocarea consiliului director sau în situaţie de urgenţă, în şedinţă extraordinară.

Art. 22. Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte, sau, în situaţii de urgenţă, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei.

Art. 23. Situaţia de urgenţă se stabileşte în cazul în care:
a) se impune în mod necesar modificarea statutului;
b) apar situaţii care pun în pericol existenţa asociaţiei;
c) la cererea scrisă a cel puţin 1/3 din numărul membrilor activi.

Art. 24. Adunarea generală se convoacă de către consiliul director, prin corespondenţă. Convocarea va cuprinde data, ora şi ordinea de zi. Participanţii pot solicita în scris introducerea de cereri în ordinea de zi, trimiţându-le consiliului director cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea adunării.

Art. 25. Adunarea generală este statutar intrunită în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor activi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, se stabileşte un nou termen, după o perioadă de cel puţin 5 zile. La a doua convocare, adunarea generală lucrează statutar, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art. 26. Şedinţele adunării generale sunt conduse de un prezidiu format din membrii consiliului director şi din minimum 2 alţi membri aleşi de către adunarea generală. Dezbaterile şi hotărârile vor fi consemnate şi certificate de către membrii prezidiului.

Art. 27. Adunarea generală se poate desfăşura şi prin mijloace electronice de comunicare interactivă la distanţă, cum ar fi reţeaua internet. Sistemul de comunicare trebuie să permită accesul tuturor participanţilor la discuţii. Identificarea participanţilor se va face pe baza adresei email furnizate în momentul aderării la asociaţie sau pe bază de semnătură electronică.

Art. 28. Consiliul director este format din 3 sau 5 membri aleşi de către adunarea generală. Numărul de membri se stabileşte de către adunarea generală. Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale:
a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
d) reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţi;
e) asigură conducerea operativă a activităţilor asociaţiei;
f) stabileşte cuantumul cotizaţiilor;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
Operaţiunile consiliului director vor ţine cont de recomandările consiliului consultativ.

Art. 29. Conducerea iniţială a asociaţiei este asigurată de un consiliu director ad-hoc format din 2 membri fondatori. Consiliul director ad-hoc va avea sarcina de a convoca prima adunare generală a asociaţiei la un interval de până la cel mult un an de la înfiinţarea asociaţiei. Prima adunare generală va alege un nou consiliu director, cenzorul sau comisia de cenzori.

Art. 30. Activitatea asociaţiei este supravegheată de un consiliu consultativ. Din doi în doi ani, membrii consiliului consultativ vor face recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii asociaţiei.

Art. 31. Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor, sau de o comisie de cenzori în cazul în care asociaţia are mai mult de 100 de membri activi.

Art. 32. Cenzorul sau comisia de cenzori au următoarele atribuţii:
a) verificarea modului în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmirea de rapoarte către adunarea generală.

Art. 33. Membrii consiliului director şi cenzorii pot primi indemnizaţii lunare care se ratifică de către adunarea generală, în funcţie de resursele financiare.

Art. 34. Patrimoniul iniţial va fi completat cu venituri provenite din contribuţiile şi cotizaţiile membrilor asociaţiei, donaţii, subvenţii şi sponsorizări, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale, şi alte venituri prevăzute de lege. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor asociaţiei.

  

Capitolul IV. Lichidarea

Art. 35. Asociaţia poate fi lichidată prin hotărârea adunării generale, cu votul a 2/3 din totalul membrilor activi ai asociaţiei. În caz de lichidare, patrimoniul asociaţiei va fi donat altor asociaţii sau fundaţii cu scop similar, sau unor instituţii de învăţământ sau cercetare.

 

Capitolul V. Dispoziţii finale

Art. 36. Asociaţia are ştampilă şi însemne proprii.

Art. 37. Prezentul statut este valabil pe toată durata existenţei asociaţiei, modificarea sau completarea sa urmând a se face numai de către adunarea generală cu îndeplinirea reglementărilor legale.

Art. 38. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.