Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Cercetarea proceselor de imbatranire a materialelor organice din structura picturilor vechi cu straturi de preparatie

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Sandu Irina Crina Anca

Editorial: p.303, 2003.

Rezumat:

Teza de doctorat este alcãtuitã din douã pãrţi: Studiu de literaturã şi prezentarea cazuisticilor stãrii de conservare a picturilor vechi şi Partea experimentalã. Contribuţii proprii, urmate de Concluziile generale şi Bibliografie, având o extensie pe 304 de pagini, cuprinzând 170 de figuri, 47 de tabele şi o anexã. Din cele 380 de referinţe bibliografice, 45 aparţin autoarei, la care pentru 20 este prim autor (numãrul din parantezã), dupã cum urmeazã: monografii – 6(2), reviste în strãinãtate (Chromatographia, Polymer Degradation and Stability, Rev. OPD Restauro) – 4(1), Revista de Chimie – 9(6), Revista Muzeelor – 5(1), Analele Universitãţii „Al. I. Cuza” – 12(5), Buletinul Institutului Politehnic „Gh. Asachi” – 3, în volume prin edituri centrale – 1, brevete – 2(2), lucrãri de disertaţie – 2(2), contract ca director de proiect – 1(1).
Scopul cercetãrilor a constat în implicarea unor metode de investigaţie ştiinţificã nedestructive, iar în unele cazuri, absolut necesare, a celor paradestructive sau microdestructive, dar neinvazive, care sã permitã determinarea stãrii de conservare a picturilor vechi, cu sau fãrã straturi de preparaţie, prin evidenţierea proceselor de alterare şi de destrucţie, mergând pânã la identificarea mecanismelor lor de evoluţie, în vederea eliminãrii cauzelor şi reducerii la minim a ratei de degradare şi deteriorare.
Alegerea temei este justificatã de starea precarã de conservare a patrimoniului mobil, cu precãdere a celui din spaţiul eclesial (icoane, iconostase, ancadramente policrome şi pânze pictate), dar şi de insuficienta cunoaştere a cazuisticilor formelor de degradare şi de deteriorare a picturilor vechi de şevalet, precum şi de lipsa unor metode moderne de investigare, nedestructive şi a unor specialişti consacraţi în domeniu.
Prin aspectele abordate, teza rezolvã o serie de probleme importante, unele inovative şi originale, ca formulare şi prezentare:
Ø Precizarea locului şi rolului, cu relaţiile de subordonare, a activitãţilor de investigare ştiinţificã, expertizã şi analizã, implicate în diagnoza picturilor de şevalet;
Ø Stabilirea unor relaţii între fenomenul de îmbãtrânire şi efectele cumulative de degradare şi de deteriorare, evaluate prin prisma proceselor de alterare, respectiv de destrucţie a picturilor;
Ø Clasarea picturilor de şevalet pe cinci nivele de conservare, prin corelarea valorii patrimoniale cu starea lor de degradare şi de deteriorare;
Ø Identificarea traseelor posibile parcurse de o picturã de şevalet de la punerea în operã la muzeu;
Ø Descrierea factorilor endogeni şi exogeni, cu acţiunile lor cumulative asupra elementelor structurale ale picturilor de şevalet;
Ø Procesarea efectelor de degradare şi de deteriorare, ca efecte cumulative interdisciplinare;
Ø Selectarea celor mai frecvente cazuistici, cu evoluţii complexe, privind starea de conservare a picturilor vechi din diverse colecţii şi situri eclesiale;
Ø Stabilirea unor corelaţii între cauzã (factorii sau agenţii endogeni şi exogeni) şi natura chimicã a materialelor, analizate prin tipul efectelor cumulative de degradare, care au la bazã procese de alterare chimicã, electrochimicã şi microbiologicã şi, respectiv, între acţiune (forţe fizico – mecanice şi unii agenţi climatici) şi starea fizicã a elementelor structural-funcţionale, analizate prin formele lor de deteriorare specifice;
Ø Implicarea unor metode de analizã, care sã permitã obţinerea de date inedite, utilizabile în stabilirea diverselor corelaţii şi comportãri la nivel de material şi respectiv de element structural;
Ø Stabilirea unor relaţii de complementaritate (co-asistare) şi interdisciplinaritate între diversele tehnici de analizã, ce pot fi implicate atât în studiul naturii şi structurii chimice a materialelor, cât şi al stãrii fizice a elementelor structurale din diverse picturi vechi de şevalet, cu evidenţierea comportãrii în timp a proprietãţilor, respectiv a caracteristicilor acestora;
Ø Elaborarea unor noi metode de datare, respectiv de determinare a vechimii unor materiale din structura picturilor vechi de şevalet;
Ø Studiul privind implementarea unor metode nedestructive de analizã a suprafeţelor policrome, cu aplicare în autentificare, în stabilirea paternitãţii, în evaluarea patrimonialã prin cota de bursã sau de catalog şi în analiza compatibilitãţii noilor materiale şi metode de intervenţie în conservare – restaurare cu tehnicile artistice tradiţionale.
În acest sens, teza propune o abordare interdisciplinarã a proceselor de îmbãtrânire a picturilor vechi, o atenţie deosebitã acordând studiului suporturilor din lemn (lemn de tei şi de plop, cel mai adesea utilizate în tehnica picturii româneşti de icoane) şi din pânzã (pânzã de in şi de bumbac), a lianţilor organici, predominant proteici (cleiuri animale, oul, cazeina şi amestecurile lor, specifice tehnicilor mixte de şevalet) şi a altor materiale picturale de naturã organicã (pigmenţi, vernisuri etc.).
În elaborarea tezei s-a utilizat un impresionant material experimental, atât sub aspectul diversitãţii, cazuisticii stãrii de conservare, vechimii, cât şi a valorii patrimoniale, din diverse colecţii particulare, monahale, bisericeşti şi muzeale, dar şi din laboratoare de specialitate din ţarã şi strãinãtate şi anume: Laboratorul ªtiinţific al Opificio delle Pietre Dure (OPD) din Florenţa, Laboratorul de Restaurare al Institutului de Artã şi Restaurare „Palazzo Spinelli” din Florenţa, Laboratorul de Chimie al Universitãţii de Studii din Bologna, Laboratorul de Restaurare al Muzeului Naţional de Artã din Chişinãu, Laboratorul Zonal de Restaurare de la Palatul Culturii din Iaşi, Centrul Internaţional de Cercetãri şi Învãţãmânt la Distanţã din cadrul Universitãţii „Apollonia” din Iaşi, Centrul Mitropolitan de Cercetãri TABOR din Iaşi, Centrul de Restaurare a Artei RESURRECTIO din Iaşi, depozitele de icoane de la Mãnãstirile Golia, Cetãţuia, Probota, Biserica „Sf. Ioan” din Suceava etc.; galerii particulare de artã, ca de exemplu: Galeria de Arta „Arte e Personae” – Florenţa”(Italia), „Galeriile Anticariat – D. Grumãzescu” şi „Galeriile D’ORRO – C. Simion” (Iaşi – România). Activitatea de selectare şi analizã a celor mai frecvente cazuistici, precum şi a celor cu efecte evolutive sau comportãri distincte, a solicitat timp şi un volum mare de muncã. Un rol major şi un avantaj important în acest demers, l-au avut specializãrile post-universitare în instituţii cu tradiţie din Italia, schimburile de experienţã din Grecia, Spania, Italia, Franţa, Germania, Anglia etc., participãrile ca director de Grant sau în colective de lucru la rezolvarea diferitelor teme de cercetare, expertize sau analize, la diverse proiecte (ORIZONT 2000, CNFIS, PHARE, UNESCO Japan Trust Fund Project, LabS TECH etc.).
În acest sens, pe parcursul elaborãrii tezei, au fost analizate peste 200 icoane mobile, 6 iconostasuri (catapetesme) şi diverse icoane pe suport textil (prapuri, epitafuri etc.) din siturile ortodoxe amintite, precum şi un numãr mare de picturi vechi pe lemn, pânzã şi carton din colecţiile, galeriile şi instituţiile cu care s-a colaborat (Anexa I). Acestea au fost utilizate atât în elaborarea pãrţii teoretice, la selectarea cazuisticilor de deteriorare şi de degradare, dar mai ales în experimentele legate de metodele şi tehnicile implicate în stabilirea autenticitãţii materialelor şi a tehnicilor artistice, la determinarea stãrii de conservare şi în studiile de compatibilitate.

The thesis has two parts: literature study with presentation of the conservation state typology of old paintings and Experimental part with original contributions, followed up by general conclusions and a bibliography. The thesis has 304 pages, containing 170 figures, 47 tables and an annex. From the 380 bibliographical references, at 45 is author or coauthor: books – 2+6, reviews (Chromatographia 0+1, Polymer Degradation and Stability 1+0, Rev. OPD Restauro 0+1, Rev Chim. 6+3, Rev. Muz. 5+1, Anal. “Al. I. Cuza” University 5+7, Bul. “Gh. Asachi” Pol. Inst. 0+3, patents 2+0, Disertation papers 2, Contracts as director 1.

Main problems, resolved in the thesis:
– Involving analysis methods, which permit obtaining special data, useful for the determination of different correlations and characteristics of the material level and structural element;
– Determining some interdisciplinary and co-assisted relations between different analysis techniques for the study of the nature and chemical structure and physical state of structural elements for old paintings;
– Elaboration of new dating methods;
– The implementation of new nondestructive analysis methods of polychrome surfaces, with application in authentification, state conservation ration, compatibility studies of the conservation interventions.

Cuvinte cheie: Patrimoniu cultural, conservare, investigare stiintifica, starea de degradare si de deteriorare, mecanismul proceselor de imbatranire, datarea operelor de arta, metode colorimetrice, spectrofotometrice, termogravimetrice, microstratigrafice, gaz-cromatografice si spectrometria de masa. // Cultural Heritage, conservation, scientifical investigation, degradation and deterioration state, mechanism of the ageing processes, dating of the works of art, colorimetry, spectrophotometry, thermogravimetry, microstratigraphy, gas-chromatography and mass spectrometry methods.