Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

The obtaining and characterization of NaCl nanicrystalline dispersions for Saline Type Therapeutical Climate. II. „in situ” analysis of saline aerosols

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: I. SANDU, C. PASCU, I.G. SANDU, G. CIOBANU, A.V. SANDU, O. CIOBANU

Editorial: Rev.Chim., 55, 10, p.791-797, 2004.

Rezumat:

The paper presents experimental data about „in situ” concentration computations of NaCl aerosols and NaCl granulometric assessment from representative saline mines of Romania which contain saline rooms. It is tested the new differential conductometric method for determining the concentration.

Cuvinte cheie: camere saline, aerosoli de Nacl, metoda conductometiei diferentiale, dispersii gazoase stabile // saline rooms, NaCl aerosols, ionic conductivity, differential conductometric method, stable gaseous dispersion

URL: http://bch.ro