Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Lubricant Oils Additived With Polymers in EHD Contacts: Part 1 Rheological Behavior

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Bercea, M., Paleu, V., Bercea, I.

Editorial: Leaf Coppin, Lubrication Science, Leaf Coppin Publishing Ltd., 17 (1), p.3-24, 2004.

Rezumat:

This paper reports on the influence of a polymer additive on the traction behaviour of a mineral oil investigated using a two-disc machine at different temperatures and contact pressures. A semi-empirical approach was used for determining the effective lubricant rheological parameters – the elastic shear modulus, the viscosity of the lubricant, and the limiting and Eyring stresses – in elastohydrodynamic contacts. Using this approach, the effect of polymer concentration on the rheological parameters that appear in both Johnson-Tevaarwerk and Bair-Winer models was quantified. The influence of operating conditions, such as pressure, oil temperature, and polymer concentration, on the traction coefficient, limiting shear stress (from the Bair-Winer model), Eyring stress (from the Johnson-Tevaarwerk model), shear modulus, and apparent viscosity was also investigated.

Cuvinte cheie: ulei mineral, aditiv polimeric, tractiune EHD, parametri reologici, tensiune de forfecare limita, tensiune de forfecare Eyring, modul de forfecare a lubrifiantului // mineral oil, polymer additive, EHD traction, rheological parameters, limiting shear stress, Eyring shear stress, lubricant shear modulus

URL: http://ultra2.lib.tsinghua.edu.cn/cpx/plsql/web_pie.display_record?i_cn=LUSCEN