Inscriere cercetatori

Energy transfer in the solar wind magnetosphere: Long-term fluctuations and intermittency

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Echim, M.M., Lamy, H.

Editorial: Advances in Space Research, 40, p.1095-1104, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: magnetosfera, vint solar, turbulenta, dinamica neliniara, intermitenta // magnetosphere, solar wind, turbulence, nonlinear dynamics, intermittency

URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235738%232007%23999599992%23669256%23FLA%23&_cdi=5738&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000044880&_version=1&_urlVersion=0&_userid=832113&md5=f3dfdf8981fa0da35b52ed63b7b815c6