Inscriere cercetatori

Methylhydrosilyl chemostructural effects in polyhydrosilanes

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: L. Sacarescu, A. Sioku, G. Sacarescu, M. Simionescu, I. Mangalagiu

Editorial: Macromolecules, 41, p.1019-1024, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: polyhydrosilanes