Inscriere cercetatori

The Glycosylation of Tyrosinase in melanoma cells and the effect on antigen presentation

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Capitol de carte

Autori: PETRESCU S.M., Popescu C.I., Petrescu A.J., Dwek R.A.

Editorial: J.S.Axford, Kluwer Press, Glycobiology and Medicine, chapter 17, p.257-269, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: glicobiologie, medicina // glycobiology, medicine