Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Tyrosinase and glycoprotein folding: roles of chaperones that recognize glycans

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: PETRESCU SM., BRANZA-NICHITA N., NEGROIU G., PETRESCU AJ., DWEK RA.

Editorial: Biochemistry, 39, p.5229-5237, 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: biochimie // biochemistry