Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

The analytical control of some photochromic materials

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ioniţã, I., Albu, A.M., Rãdulescu, C., Moater, E.I., V. Gheorghe Cimpoca, M. Gîrtu

Editorial: M. Popescu, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 10(11), p.2859, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: material fotocromic, analiza spectrala // photochromic material, spectral analysis