Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Concurs pentru ocuparea unor posturi didactice

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI
A N U N Ţ Ă
scoaterea la concurs a următoarelor
posturi didactice vacante

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Catedra de Discipline Mecanice Generale
Preparator universitar, poziţia 25. Discipline: Mecanică.

Catedra de Electrotehnică – Electronică
Şef de lucrări, poziţia 19. Discipline: Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice; Microunde; Maşini şi acţionări electrice; Matematica producţiei.
Asistent universitar, poziţia 22. Discipline: Electronică aplicată; Electronică analogică şi digitală; Electronică digitală; Dispozitive electronice şi electronică analogică.

Catedra de Automatică şi Calculatoare
Şef de lucrări, poziţia 13. Discipline: Modelarea şi simularea dinamicii sistemelor; Dinamica sistemelor chimice; Automatizarea proceselor chimice.
Şef de lucrări, poziţia 14. Discipline: Baze de date; Interfeţe om-maşină; Sisteme cu microprocesoare.
Asistent universitar, poziţia 39. Discipline: Introducere în ştiinţa sistemelor şi calculatoarelor; Sisteme cu microprocesoare; Bazele sistemelor de achiziţie de date.

Catedra de Utilaj Petrolier şi Petrochimic
Asistent universitar, poziţia 20. Discipline: Inginerie mecanică; Montarea utilajului petrochimic şi de rafinărie; Montarea/şi exploatarea utilajelor de transport şi depozitare; Calculul şi construcţia utilajului petrochimic şi de rafinării.

Catedra de Tehnologii de Fabricare şi Management Industrial
Şef de lucrări, poziţia 19. Discipline: Management; Managementul proiectelor; Elemente de ştiinţa materialelor; Ştiinţa materialelor.

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE

Catedra de Inginerie Chimică şi Petrochimică
Preparator universitar, poziţia 14. Discipline: Procese transfer căldură; Termoenergetica.
Preparator universitar, poziţia 15. Discipline: Procese de transfer de masă.
Preparator universitar, poziţia 16. Discipline: Procese de transfer de masă; Purificarea gazelor industriale.

Catedra de Chimie
Şef de lucrări, poziţia 23. Discipline: Chimie anorganică .
Asistent, poziţia 29. Discipline: Chimie analitică; Analiză instrumentală; Chimie anorganică; Practică.

FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Lector universitar, poziţia 7. Discipline: Pedagoie I, II.

Catedra de Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice
Profesor universitar, poziţia 4. Discipline: Securitatea şi integrarea României în lume; Arhivistică şi documentaristică.
Lector universitar, poziţia 17. Discipline: Drept comunitar european; Teoria generală a dreptului.

Catedra de Filologie
Lector universitar, poziţia 17. Discipline: Literatură comparată (secolul XVII – XIX); Limbă engleză – curs practic ; Limbă străină – engleză.

Catedra de Limbi şi Literaturi Străine
Profesor universitar, poziţia 3. Discipline: Strategii de comunicare televizuală în spaţiul cultural european; Argumentaţia în comunicare; Limbă franceză contemporană (Pragmatică).
Conferenţiar universitar, poziţia 8. Discipline: Istoria literaturii engleze (Evul Mediu şi Renaşterea); Tehnici de mediere şi transfer în comunicarea actuală II; Limba engleză – curs practic.

Catedra de Informatică
Conferenţiar universitar, poziţia 6. Discipline: Stocare şi căutare în spaţii ierarhice; Baze de date multimedia şi aplicaţiile lor; Sisteme de gestiune a bazelor de date; Ingineria programării.
Lector universitar, poziţia 11. Discipline: Programare pe obiecte; Birotică; Baze de date relaţionale; Algoritmica grafurilor.
Şef de lucrări, poziţia 12. Discipline: Echipamente pentru birotică; Proiectarea şi administrarea bazelor de date; Baze de date relaţionale; Tehnologii WEB.
Şef de lucrări, poziţia 13. Discipline: Sisteme expert; Programare orientată pe obiecte; Limbaje de programare.
Asistent universitar, poziţia 43. Discipline: Inteligenţa artificală; Programarea orientată pe obiecte; Programare logică şi funcţională.
Preparator universitar, poziţia 51. Discipline: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare; Sisteme expert/sisteme multiagent; Inteligenţa artificală.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Catedra de Finanţe, Contabilitate şi Analiză Economică
Profesor universitar, poziţia 3. Discipline: Monedă şi credit; Operaţiunile instituţiilor de credit.
Profesor universitar, poziţia 6. Discipline: Contabilitatea întreprinderii; Audit financiar extern.
Conferenţiar universitar, poziţia 8. Discipline: Sisteme contabile comparate; Contabilitatea aprofundată.
Lector universitar, poziţia 23. Discipline: Gestiunea financiară a întreprinderii; Contabilitate; Politici şi operaţiuni contabile.

Catedra de Matematică Economică şi Informatică de Gestiune
Profesor universitar, poziţia 3. Discipline: Econometrie; Programarea calculatoarelor; Managementul serviciilor publice.
Lector universitar, poziţia 11. Discipline: Algebră; Matematici financiare; Matematici aplicate în administratia publică.
Asistent universitar, poziţia 48. Discipline: Programare orientată pe obiecte; Tehnologii WEB; Proiectarea aplicaţiilor distribuite.
Asistent universitar, poziţia 52. Discipline: Auditul sistemelor informatice; Comerţ electronic; Sisteme informatice financiare.
Preparator universitar, poziţia 66. Discipline: Birotică şi comunicare; Birotică.
Preparator universitar, poziţia 67. Discipline: Medii de programare vizuale; Proiectarea aplicaţiilor distribuite.
Preparator universitar, poziţia 68. Discipline: Statistică economică. Econometrie.

Catedra de Economie şi Administrarea Afacerilor
Lector universitar, poziţia 21. Discipline: Geografie turistică; Ecoturism şi turism rural;
Lector universitar, poziţia 34. Discipline: Fundamentele ştiinţei mărfurilor; Protecţia consumatorului.
Lector universitar, poziţia 35. Discipline: Amenajarea turistică a teritoriului; Ecoturism şi turism rural.
Lector universitar, poziţia 38. Discipline: Servicii şi utilităţi publice; Macroeconomie; Economie generală.
Lector universitar, poziţia 39. Discipline: Economia întreprinderii; Economia şi gestiunea întreprinderii; Tehnologii comerciale.
Preparator universitar, poziţia 47. Discipline: Urbanism şi amenajarea teritoriului; Economie generală; Macroeconomie.

Catedra de Management – Marketing
Lector universitar, poziţia 14. Discipline: Management; Management general.
Preparator universitar, poziţia 31. Discipline: Marketing.

Catedra de Educaţie Fizică şi Sport
Lector universitar, poziţia 5. Discipline: Educaţie fizică şi sport.
Preparator universitar, poziţia 18. Discipline: Educaţie fizică şi sport.

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României – partea a III-a.
Informaţii se pot obţine de la Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti – Secretariat, telefon: 0244 – 575189; 0244-575817; 0244-573555-interior 186.