Inscriere cercetatori

Concurs pentru ocuparea unor posturi didactice

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI
A N U N Ţ Ă
scoaterea la concurs a următoarelor
posturi didactice vacante

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Catedra de Discipline Mecanice Generale
Preparator universitar, poziţia 25. Discipline: Mecanică.

Catedra de Electrotehnică – Electronică
Şef de lucrări, poziţia 19. Discipline: Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice; Microunde; Maşini şi acţionări electrice; Matematica producţiei.
Asistent universitar, poziţia 22. Discipline: Electronică aplicată; Electronică analogică şi digitală; Electronică digitală; Dispozitive electronice şi electronică analogică.

Catedra de Automatică şi Calculatoare
Şef de lucrări, poziţia 13. Discipline: Modelarea şi simularea dinamicii sistemelor; Dinamica sistemelor chimice; Automatizarea proceselor chimice.
Şef de lucrări, poziţia 14. Discipline: Baze de date; Interfeţe om-maşină; Sisteme cu microprocesoare.
Asistent universitar, poziţia 39. Discipline: Introducere în ştiinţa sistemelor şi calculatoarelor; Sisteme cu microprocesoare; Bazele sistemelor de achiziţie de date.

Catedra de Utilaj Petrolier şi Petrochimic
Asistent universitar, poziţia 20. Discipline: Inginerie mecanică; Montarea utilajului petrochimic şi de rafinărie; Montarea/şi exploatarea utilajelor de transport şi depozitare; Calculul şi construcţia utilajului petrochimic şi de rafinării.

Catedra de Tehnologii de Fabricare şi Management Industrial
Şef de lucrări, poziţia 19. Discipline: Management; Managementul proiectelor; Elemente de ştiinţa materialelor; Ştiinţa materialelor.

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE

Catedra de Inginerie Chimică şi Petrochimică
Preparator universitar, poziţia 14. Discipline: Procese transfer căldură; Termoenergetica.
Preparator universitar, poziţia 15. Discipline: Procese de transfer de masă.
Preparator universitar, poziţia 16. Discipline: Procese de transfer de masă; Purificarea gazelor industriale.

Catedra de Chimie
Şef de lucrări, poziţia 23. Discipline: Chimie anorganică .
Asistent, poziţia 29. Discipline: Chimie analitică; Analiză instrumentală; Chimie anorganică; Practică.

FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Lector universitar, poziţia 7. Discipline: Pedagoie I, II.

Catedra de Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice
Profesor universitar, poziţia 4. Discipline: Securitatea şi integrarea României în lume; Arhivistică şi documentaristică.
Lector universitar, poziţia 17. Discipline: Drept comunitar european; Teoria generală a dreptului.

Catedra de Filologie
Lector universitar, poziţia 17. Discipline: Literatură comparată (secolul XVII – XIX); Limbă engleză – curs practic ; Limbă străină – engleză.

Catedra de Limbi şi Literaturi Străine
Profesor universitar, poziţia 3. Discipline: Strategii de comunicare televizuală în spaţiul cultural european; Argumentaţia în comunicare; Limbă franceză contemporană (Pragmatică).
Conferenţiar universitar, poziţia 8. Discipline: Istoria literaturii engleze (Evul Mediu şi Renaşterea); Tehnici de mediere şi transfer în comunicarea actuală II; Limba engleză – curs practic.

Catedra de Informatică
Conferenţiar universitar, poziţia 6. Discipline: Stocare şi căutare în spaţii ierarhice; Baze de date multimedia şi aplicaţiile lor; Sisteme de gestiune a bazelor de date; Ingineria programării.
Lector universitar, poziţia 11. Discipline: Programare pe obiecte; Birotică; Baze de date relaţionale; Algoritmica grafurilor.
Şef de lucrări, poziţia 12. Discipline: Echipamente pentru birotică; Proiectarea şi administrarea bazelor de date; Baze de date relaţionale; Tehnologii WEB.
Şef de lucrări, poziţia 13. Discipline: Sisteme expert; Programare orientată pe obiecte; Limbaje de programare.
Asistent universitar, poziţia 43. Discipline: Inteligenţa artificală; Programarea orientată pe obiecte; Programare logică şi funcţională.
Preparator universitar, poziţia 51. Discipline: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare; Sisteme expert/sisteme multiagent; Inteligenţa artificală.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Catedra de Finanţe, Contabilitate şi Analiză Economică
Profesor universitar, poziţia 3. Discipline: Monedă şi credit; Operaţiunile instituţiilor de credit.
Profesor universitar, poziţia 6. Discipline: Contabilitatea întreprinderii; Audit financiar extern.
Conferenţiar universitar, poziţia 8. Discipline: Sisteme contabile comparate; Contabilitatea aprofundată.
Lector universitar, poziţia 23. Discipline: Gestiunea financiară a întreprinderii; Contabilitate; Politici şi operaţiuni contabile.

Catedra de Matematică Economică şi Informatică de Gestiune
Profesor universitar, poziţia 3. Discipline: Econometrie; Programarea calculatoarelor; Managementul serviciilor publice.
Lector universitar, poziţia 11. Discipline: Algebră; Matematici financiare; Matematici aplicate în administratia publică.
Asistent universitar, poziţia 48. Discipline: Programare orientată pe obiecte; Tehnologii WEB; Proiectarea aplicaţiilor distribuite.
Asistent universitar, poziţia 52. Discipline: Auditul sistemelor informatice; Comerţ electronic; Sisteme informatice financiare.
Preparator universitar, poziţia 66. Discipline: Birotică şi comunicare; Birotică.
Preparator universitar, poziţia 67. Discipline: Medii de programare vizuale; Proiectarea aplicaţiilor distribuite.
Preparator universitar, poziţia 68. Discipline: Statistică economică. Econometrie.

Catedra de Economie şi Administrarea Afacerilor
Lector universitar, poziţia 21. Discipline: Geografie turistică; Ecoturism şi turism rural;
Lector universitar, poziţia 34. Discipline: Fundamentele ştiinţei mărfurilor; Protecţia consumatorului.
Lector universitar, poziţia 35. Discipline: Amenajarea turistică a teritoriului; Ecoturism şi turism rural.
Lector universitar, poziţia 38. Discipline: Servicii şi utilităţi publice; Macroeconomie; Economie generală.
Lector universitar, poziţia 39. Discipline: Economia întreprinderii; Economia şi gestiunea întreprinderii; Tehnologii comerciale.
Preparator universitar, poziţia 47. Discipline: Urbanism şi amenajarea teritoriului; Economie generală; Macroeconomie.

Catedra de Management – Marketing
Lector universitar, poziţia 14. Discipline: Management; Management general.
Preparator universitar, poziţia 31. Discipline: Marketing.

Catedra de Educaţie Fizică şi Sport
Lector universitar, poziţia 5. Discipline: Educaţie fizică şi sport.
Preparator universitar, poziţia 18. Discipline: Educaţie fizică şi sport.

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României – partea a III-a.
Informaţii se pot obţine de la Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti – Secretariat, telefon: 0244 – 575189; 0244-575817; 0244-573555-interior 186.