Inscriere cercetatori

microRNA Regulation of DNA Repair Gene Expression in Hypoxic Stress

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Crosby ME, Kulshreshtha R, Ivan M, Glazer PM

Editorial: Cancer Res, 69, p.1221-9, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: microRNAs, hypoxia, DNA repair