Inscriere cercetatori

Monitoring of the Drinking Water Quality Using Alternative Analytical Techniques

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Cimpoca, G.V., Radulescu, C., Dulama, I.D., Popescu, I.V., Stihi, C., Gheboianu, A., Bancuta, I., Ionita, I., Cimpoca, M., Cernica, I.

Editorial: AIP Conference Proceedings, 7th International Conference of the Balkan Physical Union, BPU7, 1203, p.409-414, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: QCM, apa potabila, monitorizare // QCM, drinking water, monitoring

URL: http://proceedings.aip.org/proceedings/confproceed/1203.jsp