Inscriere cercetatori

QCM Real-Time Sensor for Monitoring of Poisonous Cyanide from Drinking Water and Environmental

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Cimpoca, G.V., Radulescu, C., Dulama, I.D., Popescu, I.V., Gheboianu, A., Bancuta, I., Cimpoca, M., Cernica, I., Staicu, L.

Editorial: AIP Conference Proceedings, 7th International Conference of the Balkan Physical Union, BPU7, 1203, p.415-420, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: QCM, cianuri, senzor de aur, apa potabila // QCM, cyanide, gold sensor, drinking water

URL: http://proceedings.aip.org/proceedings/confproceed/1203.jsp