Inscriere cercetatori

TLC Applications on Separation and Quantification of Fat-Soluble Vitamins

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Hossu, A.M., Maria, M.F., Radulescu Cristiana, Ilie, M., Magearu, V.

Editorial: Ars Docendi , Romanian Biotechnological Letters, vol. 14(5), p.4615-4619, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: CSS, vitamine, farmaceutice // TLC, vitamins, pharmaceuticals

URL: http://ebooks.unibuc.ro/biologie/RBL/editorial%20board.htm