Inscriere cercetatori

Evaluation of essential elements and heavy metal levels in fruiting bodies of wild mushrooms and their substrate by EDXRF spectrometry and FAA spectrometry

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Radulescu, C., Stihi, C., Busuioc, G., Popescu, I.V., Gheboianu, A.I., Cimpoca, V.

Editorial: University of Bucharest, Romanian Biotechnological Letters, 15(4), p.5444-5456, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: ciuperci salbatice, FAAS, EDXRF, metal greu // wild mushroom, FAAS, EDXRF, heavy metal