Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

A DSC study of deterioration caused by environmental chemical pollutants to parchment, a collagen-based material

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Budrugeac P, Badea E*, Della Gatta G, Miu L, Comanescu A

Editorial: Thermochim. Acta, 500, p.51-62, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Parchment, Accelerated ageing, Chemical pollutants, Heat, Light, DSC, Shrinkage temperature

URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6THV-4Y0KWBS-3&_user=10&_coverDate=03%2F10%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=ca3482f3024b3f9