Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Odd-even effect in melting properties of twelve alkane-alpha,omega-diamides

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Badea E, D’Angelo D, Brunetti B, Reckova Z, Della Gatta G

Editorial: J. Chem. Thermodyn. , 38, p.1546-1552 , 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Alkane-α,ω-diamides, Differential scanning calorimetry, Fusion, Odd–even effect, Packing pattern

URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WHM-4JWDY4D-2&_user=10&_coverDate=12%2F31%2F2006&_alid=1734547431&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6854&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=4&_acct=C000050