Inscriere cercetatori

Miroval – a new clonal rootstock for European type plum cultivars.

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Achim, G., Botu, I., Botu, M., Godeanu, I., Baciu, A. and Cosmulescu, S.

Editorial: M.A. Moreno Sánchez, A.D. Webster, International Society for Horticultural Science, Leuven (Belgium), Acta Hort. (ISHS), 658 , p.89-91 , 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Horticultural Science

URL: http://www.actahort.org/books/658/658_9.htm